Администрация
 • Полезная информация

 • Школа молодого преподавателя

 • Методическое сокровище
 •  Вініченко Марина Володимирівна

   Заступник директора з навчальної роботи. ПРизначена на посаду  27.08.2021 року

  Освіта: ХНУМ ім. І.П. Котляревського (магістр). Оперний і камерний співак, викладач.

   

   

   

  Заступник директора з навчальної роботи забезпечує:

  • організацію навчального процесу на рівні сучасних вимог;
  • виконання Типових навчальних планів і програм за всіма спеціальностями в межах розрахунку годин та обсягів фінансування закладу;
  • заміну відсутніх педагогічних працівників;
  • успішне засвоєння учнями знань, умінь та навичок, розвиток їх творчих здібностей;
  • виконання планів роботи відділів;
  • підготовку матеріалів до засідання педагогічної ради.

  Здійснює контроль за:

  • трудовою і виробничою дисципліною;
  • виконанням нормативних та інструктивних документів, що регламентують організацію навчального процесу;
  • веденням навчальної документації (журналів успішності та відвідування занять, розкладів занять, протоколів засідань відділів);
  • своєчасним складанням та виконанням педагогічними працівниками розкладів індивідуальних та групових занять;
  • правильним комплектуванням навчальних груп з групових предметів;
  • успішністю учнів;
  • правильністю виставлення викладачами оцінок успішності учнів;
  • участю учнів у контрольних заходах.

  Організовує:

  • навчання учнів у групах, що працюють на засадах самоокупності;
  • роботу комісії з прослуховування програм учнів до виступів у заходах закладу, конкурсах, оглядах, фестивалях, концертах дитячої філармонії тощо.

  Складає та подає на затвердження директору:

  • план навчально-виховної роботи закладу;
  • загально шкільний розклад індивідуальних та групових занять;
  • графіки проведення контрольних заходів, перевідних, випускних  та вступних іспитів;
  • звіти щодо виконання планів навчально-виховної роботи закладу;
  • проекти розподілу учнів (груп) за класами педагогічних працівників;
  • проекти розподілу педагогічного навантаження в межах розрахунку годин;
  • табель для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам.

  Проводить наради із завідувачами відділів (відділень).

  Проводить інструктаж завідувачами відділів (відділень), педагогічних працівників з питань  організації навчального процесу, ведення документації тощо.

  Відвідує уроки викладачів з метою перевірки форм та методів викладання, надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу.

  Відповідає за ведення :

  • книги обліку педагогічного навантаження, книги протоколів випускних іспитів;
  • табеля для нарахування заробітної плати педагогічним працівникам;
  • контрольних примірників розкладу занять педагогічних працівників;
  • загально шкільної книги обліку успішності учнів;
  • проектів наказів по контингенту учнів та педагогічному навантаженню;
  • екзаменаційних відомостей.
  •  
   

 • Наши выпускники

 • Профком


  • План работы школы